Vrh křídel
Antologie české poezie (nejen) 20. století

„Vždy pak zůstane subjektivní znak výběru pořadatelova, jeho oceňování, znalostí, vkusu. Proto podtitul této knížky nechce nikterak naznačovat, že by tu šlo o náročné, autoritářské a dogmatické určování, že jen ty a ty básně jsou z české literatury nejlepší a dokonalé. Jde jen o pokus vybrat a učlenit skupinu českých lyrických básní nejčistšího lesku, při čemž se připouští, ba předpokládá, že podobných básní je více; již omezení rozsahu brání výboru úplnému a vyčerpávajícímu. Z větších lyriků je voleno více projevů, ovšem počtem zvolených básní nemá být vždy přesně odměřen básníkův význam. Je samozřejmé, že výbor nemůže být úplný, ostatně vše záleží na tom, věří-li se dobré vůli pořadatelově.“

J. B. Čapek v předmluvě k antologii Sestry v kráse, „výboru z nejlepších českých básní lyrických“ (Karel Voleský, Praha 1941)

Koncepce antologie

Hlavním podnětem k uspořádání antologie Vrh křídel byl obraz české poezie, jaký si mohl udělat na přelomu 20. a 21. století její náhodný čtenář na internetu. Od počátku to proto byla představa antologie internetové: takové, která by využila nabízející se možnosti a svým nepatrným dílem narušila stávající zneužití těchto výhod, promítající se do ne právě útěšného a reprezentativního zastoupení českých básníků na internetu.

Každá antologie je (nutně) neúplná a zkreslující – pro antologii velkého rozpětí to platí dvojnásob. Výběr autorů a ukázek proto není v žádném smyslu definitivní nebo úplný. Pro základní zaměření by mohlo být označení poezie 20. století přiléhavé, ale neskrýváme (nejen časové) přesahy a zamlčení: zdůrazněna je linie lyriky existenciálně laděné, s vědomím toho, že se tak může dít na úkor některých obecně známých a přijímaných proudů a autorů.

Pokud se nám podařilo zařadit do antologie i autory, kteří by jinak na internetu zastoupeni nebyli, nechybí-li i v obecném literárním povědomí, a připomenout nebo naznačit jejich místo v kontextu české poezie, je náš úkol splněn vrchovatě.
Petr Fabian, Vratislav Färber, Michal Jareš
antologie@seznam.cz

Uvedení první verze antologie: listopad 2002
Poslední aktualizace: červen 2024
Počet zařazených autorů: 356
Počet textů: 744
 

Ediční poznámka

U většiny ukázek je uvedena sbírka (případně antologie), v níž byla báseň otištěna (nemusí jít o první knižní uveřejnění), výjimečně pak časopisecký zdroj. Knihy jsou až na výjimky vročeny: symbol „-“ za rokem pak označuje, že sbírka byla v daném roce připravena, ale nevyšla; „s“ znamená publikaci samizdatovou, „e“ exilovou.

K rozvrstvení více než tří stovek zastoupených autorů do čtyř okruhů (základní řada, rozšířená řada a řada „pod čarou“ pro autory 20. století, starší autoři v samostatném bloku) nás vedla snaha o zachování alespoň částečné přehlednosti a vyrovnanosti při daném rozsahu. Naším záměrem bylo, aby základní řada obsahovala ne více než dvě až tři desítky básníků a aby v rozšířené řadě byli zhruba rovnoměrným dílem zastoupeni autoři z celého 20. století (na rozdíl od řady „pod čarou“). Starší autoři a básně (zejména z 19. století) jsou řazeni bez jakékoli snahy o systematičnost nebo úplnost.

Kritériem zařazení autorů z přelomu 19. a 20. století do 20. století byl výběr alespoň jednoho textu, publikovaného v knižní podobě (výjimečně jsme přihlíželi k časopisecké publikaci) poprvé ve 20. století.

Jazykové úpravy textů jsme neprováděli. Vzhledem k tomu, že ne vždy jsme čerpali z prvního vydání, mohou se starší texty vyskytovat v původní i jazykově upravené podobě z pozdějších reedic.

PF, VF, MJ     TOPlist TOPlist